Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.603.14, , с местонахождение: гр. Сливен, „Промишлена зона”

09.04.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ – 9 от 27.03.2014 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.603.14, с площ 3 702 (три хиляди седемстотин и два) кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с местонахождение: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, „Промишлена зона”.

Търгът ще се проведе на 16 май 2014 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, стая № 401, при:

- начална тръжна цена в размер на 93 580,00 (деветдесет и три хиляди петстотин и осемдесет) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 45 000,00  (четиридесет и пет хиляди) лева, вносим, в срок до 09 май 2014 г. (петък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 07 май 2014 г. (сряда), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на до 09 май 2014 г. (петък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от до 09 май 2014 г. (петък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 08 май 2014 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

            За контакти, тел. 932 28 75 – Т. Гъркова, 932 30 83 – Л. Иванчева