Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 12 броя бракувани акумулаторни батерии, находящи се в жп работилница Шумен - ЖПС ГО

14.04.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ЖПС ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 

На основание Заповед № 626/02.04.2014 г. на Генералния директор на ДП “НК ЖИ” и Заповед № V-230/09.04.2014 г. на Директора на ЖПС Горна Оряховица, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за продажба на 12 броя бракувани акумулаторни батерии, находящи се в жп работилница Шумен.

Търгът ще се проведе на 29.04.2014 г. /вторник/  от 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при:

1. Начална тръжна цена 512,00 (петстотин и дванадесет) лева без ДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на Купувача;

    2. Депозит за участие в търга в размер на 51,20 (петдесет и един и двадесет) лева;

3. Начин на плащане на цената – в лева.

Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 25.04.2014 г. /петък/ срещу невъзвръщаема сума от 50,00 /петдесет/ лева, с включен ДДС в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96;      

Оглед на 12 броя бракувани акумулаторни батерии може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 25.04.2014 г. /петък/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на 12 броя бракувани акумулаторни батерии е на територията на ЖПС Горна Оряховица – гр. Шумен, Жп работилница Шумен.

Откриване на тръжната процедура за подаване на заявки за участие в търга 22.04.2014 г. /вторник/.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 ч. на 28.04.2014 г. /понеделник/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист ще се извърши на 29.04.2014 г. /вторник/ от 10,00 ч. в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе  на 13.05.2014 г. /вторник/ от 10,00 часа при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 10.05.2014 г./събота/;

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14.00 часа на 12.05.2014 г. /понеделник/

            - оглед на активите - всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 10.05.2014 г. /събота/;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 12.05.2014 г. /понеделник/

- отваряне и класиране на офертите в тръжен лист от 10,00 ч. на 13.05.2014 г. /вторник/

Забележка: Съгласно изискванията на ЗУО, участниците в търга трябва да представят регистрационен документ по чл. 35, ал.3 и ал.5 от ЗУО, съответно и разрешителен документ по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно Наредба 3 за класификация на отпадъците, а именно дейностите: събиране и транспортиране, R12 или R13 съгласно Приложение № 2 от ЗУО за код на отпадъка 16 06 01*.

 

За допълнителна информация: инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба“УСК”- GSM: 0886 74 10 37