Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение: гр. Стражица, общ. Стражица, обл. Велико Търново

14.04.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА” 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, и чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 630/02.04.2014 г. и 631/02.04.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 2-01/14 от 31.01.2014 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

І. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

1. “Открита площ – 24 кв.м.”, с местонахождение: гр. Стражица, общ. Стражица, обл. Велико Търново, попадащ в необособен имот по ПУП и ПИ 000573 по КВС гр. Стражица, в района на жп гара Стражица, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност - продажба на хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 22.05.2014 г. (четвъртък) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търгове от 13,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 81,00 (осемдесет и един) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 81,00 (осемдесет и един) лв.;

 ІІ. Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост,представляващи:

2. “Открита площ – 6,50 кв.м.”, от които 4,32 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с цигари и др. тютюневи изделия, дребни пакетирани стоки, вестници, списания и други печатни издания, 1,13 кв.м за два броя хладилни витрини и 1,05 кв.м. за фризер, с местонахождение гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище, ПИ 73626.504.226 по КК и КР гр. Търговище, район на жп гара Търговище.

Търгът ще се проведе на 22.05.2014 г. (четвъртък) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търгове от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 32,00 (тридесет и два) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 32,00 (тридесет и два) лв.;

3. “Открита площ – 6,50 кв.м.”, от които 4,32 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с цигари и др. тютюневи изделия, дребни пакетирани стоки, вестници, списания и други печатни издания, 1,13 кв.м за два броя хладилни витрини и 1,05 кв.м. за фризер, с местонахождение: гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово, ПИ 73403.501.1 по КК и КР на гр. Трявна, район на жп гара Трявна.

Търгът ще се проведе на 22.05.2014 г. (четвъртък) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търгове от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 31,00 (тридесет и един) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 31,00 (тридесет и един) лв.;

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 12.05.2014 г. (понеделник), както следва: За обектите по т.1 и т.3 – в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96; За обекта по т.2 – в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, или в касата на поделението в район Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад, Административна сграда район Шумен. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно, срещу невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 15.05.2014 г. (четвъртък) в касите или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 15.05.2014 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 15.05.2014 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 14.05.2014 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Когато на търга по т.1 не се яви нито един кандидат от падалите заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга, нов търг ще се проведе на 19.06.2014 г. (четвъртък) при същите тръжни условия, като тръжна документация се закупува в срок до 16,00 часа на 09.06.2014 г. (понеделник); депозит и заявления за участия в търга се внасят до 16,00 часа на 12.06.2014 г. (четвъртък), на горепосочения адрес.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба ''УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП «НК ЖИ»,  тел. 891 38 50 и GSM: 0886 741 037.