Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 34 броя бракувани акумулаторни батерии

16.04.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ЖПС ПЛОВДИВ

 

На основание Заповед  № 628/02.04.2014г. на Генералния директор на ДП ”НКЖИ” и Заповед № 113/11.04.2014 г. на Директора на ЖПС Пловдив, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7 / 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за продажба на 34 броя бракувани акумулаторни батерии.

Откриване на тръжната процедура 23.04.2014 г. /сряда/ при:

          1. Начална тръжна цена 1267,00 (хиляда двеста шейсет и седем лева) лева без ДДС.

            2. Депозит за участие в търга в размер на 126,70 (сто двадесет и шест лева и седемдесет стотинки) лева. Краен срок за внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 29.04.2014 г./вторник/.

3. Начин на плащане на цената – в лева по банкова сметка на ДП”НКЖИ” –ЖП Секция Пловдив.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 28.04.2014 г. /понеделник/ в счетоводството на ЖПС Пловдив, стая 717, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.

            Оглед на 34 броя бракувани акумулаторни батерии може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 28.04.2014 г./понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на 34 броя бракувани акумулаторни батерии е на територията на ЖПС Пловдив – Работилница Пловдив /По-1/, Работилница Стара Загора /П-15/, Работилница Бургас /По-11/.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 29.04.2014г. /вторник/ в деловодството на  ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.

Класиране на офертите ще се извърши на 30.04.2014 г./сряда/ от 10,00 часа в  ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе при същите тръжни условия със следните срокове:

- откриване на тръжната процедура - 07.05.2014 г. /сряда/ ;

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 12.05.2014 г. /понеделник/

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 13.05.2014 г. /вторник/

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 12.05.2014 г. /понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на  13.05.2014г./вторник/

Класиране на офертите – 14.05.2014г. /сряда/ от 10,00 часа.

 За контакти тел.: 032 626 535