Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Благоевград, в приемното здание на жп гара Благоевград

22.04.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 634/02.04.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 2-01/14 от 31.01.2014 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

            Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

            1. „Площ - 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, в приемното здание на жп гара Благоевград за поставяне на машина за търговска дейност.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лева, без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 29.05.2014 г. (четвъртък) от 9,45 часа.

            2. „Открита площ – 27.00 кв.м”, с местонахождение: гр.Своге, област София, на  първи гаров перон на жп гара Своге за монтиране на преместваем търговски обект по чл.56 от ЗУТ за продажба на кафе, закуски и алкохол.   

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 107,00 (сто и седем) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 107,00 (сто и седем) лева, без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 29.05.2014 г. (четвъртък) от 10,30 часа.

            3. „Открита площ – 27.42 кв.м”, с местонахождение: гр.Своге, област София, на  първи гаров перон на жп гара Своге за монтиране на преместваем търговски обект по чл.56 от ЗУТ за продажба на кафе и закуски.         

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 99,00 (деветдесет и девет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 99,00 (деветдесет и девет) лева, без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 29.05.2014 г. (четвъртък) от 11,15 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   19.05.2014 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 22.05.2014 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 22.05.2014 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.05.2014 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторни търгове при същите условия ще се проведат на 27.06.2014 г. (петък) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 16.06.2014 г. (понеделник); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на 20.06.2014 г. (петък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68; РЦ Дупница, GSM: 0886 300 987; РЦ Враца, жп тел. 377; GSM 0884 240 179.