Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение гр. Дупница, в приемното здание на жп гара Дупница

22.04.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 632/02.04.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 2-01/14 от 31.01.2014 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

            Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ “Площ – 1 кв.м”, с местонахождение гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, в приемното здание на жп гара Дупница, за поставяне на машина за търговска дейност.

            Търгът ще се проведе на 29.05.2014 г. (четвъртък) в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, от 9,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лева без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 19.05.2014 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД София, находящо се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на 22.05.2014 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 22.05.2014 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.05.2014 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторен търг при същите условия ще се проведе на 27.06.2014 г. (петък) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 16.06.2014 г. (понеделник); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на 20.06.2014 г. (петък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68; РЦ Дупница, GSM: 0886 300 987.