Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот,Помещение - 100 кв.м”, намиращ се в магазия в района на Товарна жп гара Сливен, за складова и търговска дейност със строителни материали, с местонахождение град Сливен

23.04.2014 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 616/02.04.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 2-01/14 от 31.01.2014 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост. Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”, № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала, както следва:

1. Помещение - 100 кв.м”, намиращ сев магазия в района на Товарна жп гара Сливен, за складова и търговска дейност със строителни материали, сместонахождение град Сливен, община Сливен, област Сливен, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 550,00 (петстотин и петдесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 550,00 (петстотин и петдесет)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 30.05.2014 год. (петък)  от  13:00 ч.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 19.05.2014 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 23.05.2014год. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от23.05.2014год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 22.05.2014год. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

При подадени поне две заявления, отговарящи на тръжните условия и неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 24.06.2014 год. (вторник) в гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, II-ри етаж, зала Селекторна, при същите тръжни условия със следните срокове:

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 13.06.2014 год. (петък).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2 в срок до 16 часа на 17.06.2014 год. (вторник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата  на подаване не по-късно от 17.06.2014 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 16.06.2014 год. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813 729.