Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - УДВГД Пловдив

23.04.2014 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 617/02.04.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 2-01/14 от 31.01.2014 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”, № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала, както следва:

1. Площ - 1 кв.м”, намиращ сев чакалнята на приемното здание на жп гара Казанлък, за поставяне на банкомат /АТМ устройство/, сместонахождение град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 150,00 (сто и петдесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 150,00 (сто и петдесет)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 30.05.2014 год. (петък)  от  10:00 ч.

2. Площ - 1 кв.м”, намиращ сев чакалнята на приемното здание на жп гара Карнобат, за поставяне на банкомат /АТМ устройство/, сместонахождение град Карнобат, община Карнобат, област Бургас, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 140,00 (сто и четиридесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 140,00 (сто и четиридесет)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 30.05.2014 год. (петък)  от  10:30 ч.

3. „Открита площ - 6 кв.м, от които 4 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с тютюневи изделия, дребни пакетирани стоки, вестници и печатни издания и 2 кв. м за хладилни витрини и фризер”, намиращ сена първи перон на жп гара Карлово, сместонахождение град Карлово, община Карлово, област Пловдив, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 30,00 (тридесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 30,00 (тридесет)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 30.05.2014 год.  (петък) от  11:00 ч.

4. „Открита площ - 6 кв.м, от които 4 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с тютюневи изделия, дребни пакетирани стоки, вестници и печатни издания и 2 кв. м за хладилни витрини и фризер”, намиращ сена първи перон на жп гара Казанлък, сместонахождение град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 35,00 (тридесет и пет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 35,00 (тридесет и пет)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 30.05.2014 год.  (петък) от  11:30 ч.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 19.05.2014 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 23.05.2014год. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от23.05.2014год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 22.05.2014год. (четвъртък). срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813 729.