Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 72624.627.4258 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич

23.04.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ – 12 от 15.04.2014 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

                Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 72624.627.4258 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, с площ 845 (осемстотин четиридесет и пет) кв. м, с местонахождение: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, бул. „Добричка епопея”.

Търгът ще се проведе на 30 май 2014 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП “НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, стая № 401, при:

- начална тръжна цена в размер на 37 200,00 (тридесет и седем хиляди и двеста) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 18 000,00 (осемнадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 23 май 2014 г. (петък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 19 май 2014 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 23 май 2014 г. (петък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 23 май 2014 г. (петък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 22 май 2014 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

            За контакти, тел. 932 28 75 – Т. Гъркова, 932 30 83 – Л. Иванчева.