Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 59 броя бракувани акумулаторни батерии, намиращи се на територията на Железопътна секция Враца

25.04.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 20, ал.1, т.1 от ЗЖТ, чл. 61 и  чл. 64 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр.102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.), Заповед № 627/02.04.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 59 (петдесет и девет) броя бракувани акумулаторни батерии, намиращи се на територията на Железопътна секция Враца, заведени в баланса на предприятието. Търгът се провежда за цялото количество.

Откриване на тръжната процедура 07.05.2014 г. (сряда) от10.00 часа в Административната сграда на ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15 при:

1. Начална тръжна цена  2 045,00 (две хиляди и четиридесет и пет) лева без ДДС. Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 204,50 (двеста и четири лева и петдесет стотинки) лева и следва да е платен до 16.00 часа на 13.05.2014 г. (вторник);

3. Начин на плащане на цената – в лева по сметка на  ДП “НК ЖИ” - ЖП Секция Враца, ОББ АД – клон Враца IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се получава в срок до 16.00 часа на 13.05.2014 г. (вторник) в звено „УСК” на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, срещу невъзвръщаема сума в размер на 30,00 (тридесет) лева с включен ДДС, платими в касата на ЖП Секция Враца.       

 Разходите по натоварването и транспортирането на акумулаторните батерии от местонахождението им са за сметка на купувача.  

Оглед на 59 (петдесет и девет) броя бракувани акумулаторни батерии може да се извършва всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 13.05.2014 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива е в складове на ЖПС Враца, находящи се в работилниците в гр. Враца и гр. Плевен.

При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ДП “НК ЖИ” - ЖП Секция Враца.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 13.05.2014 г. (вторник)
в Деловодството на ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15.

Класиране на офертите - 11.00 ч. на 14.05.2014 г. (сряда) в ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, залата за търгове – 2-ри етаж.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се проведе в ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, при същите тръжни условия със следните срокове:

Откриване на тръжната процедура 21.05.2014 г. (сряда)  от 10.00 часа:

            - закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 27.05.2014 г. (вторник);

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до  27.05.2014 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация;

- приемане на заявления за участие в търга до 27.05.2014 г. (вторник).

Класиране на офертите – 28.05.2014 г. (сряда) от 11.00 часа в сградата на ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, залата за търгове – 2-ри етаж.

 

За контакти тел.:  тел. 0885/ 634 947 – Ива Иванова – Ръководител звено „УСК” към ЖПС Враца.