Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имо, представляващ “Открита площ - 200 кв.м от подкранова площадка под кран № 4"

13.05.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 794/07.05.2014г.на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 6-03/14 от 05.03.2014г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

           

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  публична държавна собственост, представляващ Открита площ - 200 кв.м от подкранова площадка под кран № 4", за товаро-разтоварна дейност с насипни материали, с местонахождение: гр. Стара Загора, в района на жп гара Стара Загора. Търгът ще се проведе на 19.06.2014 г. (четвъртък) в сградата на ЖПС Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, селекторна зала от 11:00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 250,00 /двеста и петдесет/ лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 250,00 /двеста и петдесет/ лева без включен ДДС, представляващи 100% от началната тръжна месечна наемна цена;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив или по банкова сметка на ЖПС Пловдив.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 09.06.2014г.(понеделник), в счетоводството /стая 717/ на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице. При повторен търг до 16,00 часа на 07.07.2014г.(понеделник).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 12.06.2014г.(четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 12.06.2014г.(четвъртък). При повторен търг до 16,00 часа на 11.07.2014г.(петък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа на 11.06.2014г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация. При повторен търг до 16,00 часа на 10.07.2014г. (четвъртък).

При неявяване на кандидатите подали заявления за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 18.07.2014г.(петък) в сградата на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.„Македония” №2 при същите тръжни условия

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.