Архив обяви

Търг с явно наддаване за продажба на 105 броя бракувани акумулаторни батерии

16.05.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 20, ал. 4 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите, Заповед № 1482/13.09.2013 г. на Генералния директор на ДП „ НКЖИ” и в изпълнение на Заповед № 42 /13.05.2014г. на Директора на Поделение „Електроразпределение”

О Б Я В Я В А

           

Търг с явно наддаване за продажба на 105 броя бракувани акумулаторни батерии.

Търгът ще се проведе на  26.05.2014 г. от 10:30 часа в гр. София, ул. Стефансон № 5 А, зала 113 при РП „Енергосекция София“.

- Начална тръжна цена 4 955,25 (четири хиляди деветстотин петдесет и пет и 0,25) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. Натоварването и транспорта да са за сметка на купувача.

- Депозит за участие в търга в размер на 495,53 лева, вносим в срок до 17:00 часа 23.05.2014 г.

- Стъпка за наддаване 495 лева.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 15:30 часа на 23.05.2014 г. в касата (стая № 203) на РП „Енергосекция София“, гр. София, адрес ул. Стефансон № 5 А, срещу невъзвръщаема сума в размер на 60,00 (шестдесет) лева, с включен ДДС.

Оглед на бракуваните акумулаторни батерии, може да се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 16:00 часа до 23.05.2014 г., срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на активите е в ЕРП София и в ЕРП Пловдив.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 09:00 часа на 26.05.2014г. в стая 205 на РП „Енергосекция София“.

 

При неявяване на кандидати за участие в търга повторен търг ще се проведе на 02.06.2014 г. от 10:30 часа в гр. София, ул. Стефансон № 5 А зала 113, при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 15:30 часа на 30.05.2014 г.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа след предварителна заявка до 30.05.2014 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 9:00 часа на 02.06.2014 г.

 

При неявяване на кандидати за участие в повторния търг, трети такъв ще се проведе на – 09.06.2014 г. от 10.30 часа в гр. София, ул. Стефансон № 5 А зала 113, при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 15.30 часа на 06.06.2014 г.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа след предварителна заявка до 06.06.2014 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 09:00 часа на 09.06.2014 г.

 

За контакти: тел: 02/932 27 41; 0889 200 873