Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождание гр. Елин Пелин, в приемното здание на жп гара Елин Пелин за търговска дейност

19.05.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед                           № 718/22.04.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 1-01/14 от 24.01.2014 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:

            1. „Помещениe - 21,00 кв.м”, с местонахождание гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област Софийска, в приемното здание на жп гара Елин Пелин за търговска дейност - продажба на кафе и закуски.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 126,00 (сто двадесет и шест) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 126,00 (сто двадесет и шест)  лв. без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга –25.06.2014 г. (сряда) от 9,00 часа.

            2. „Помещениe - 26,00 кв.м”, с местонахождание гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област Софийска, в приемното здание на жп гара Елин Пелин за търговска дейност - продажба на кафе и закуски.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 156,00 (сто петдесет и шест) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 156,00 (сто петдесет и шест)  лева без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 25.06.2014 г. (сряда) от 10,00 часа.

            3. „Помещение - 24,00 кв.м”, с местонахождание гр. Перник, община Перник, област Перник, в приемното здание на жп гара Перник за търговска дейност – бърза закуска.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 181,00 (сто осемдесет и един) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 181,00 (сто осемдесет и един) лева без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 25.06.2014 г. (сряда) от 11,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   16.06.2014 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 18.06.2014 г. (сряда). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 18.06.2014 г. (сряда).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 17.06.2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторни търгове при същите условия ще се проведат на 23.07.2014 г. (сряда ) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 14.07.2014 г. (понеделник); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на    16.07.2014 г. (сряда).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68 или РЦ Дупница - УДВГД София, GSM 0886 300 987.