Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение: гр.Петрич, в приемното здание на жп гара Петрич, за търговска дейност

19.05.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед                           № 719/22.04.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 1-01/14 от 24.01.2014 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Помещение – 12,16 кв.м”, с местонахождение: гр.Петрич, община Петрич, област Благоевград, в приемното здание на жп гара Петрич, за търговска дейност - кафе без консумация на алкохол.

 Търгът ще се проведе на 25.06.2014 г. (сряда) от 13,00 часа в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80,00 (осемдесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 80,00 (осемдесет)  лева без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 16.06.2014 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 18.06.2014 г. (сряда).             Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 18.06.2014 г. (сряда).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 17.06.2014 г. (вторник)  срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторен търг при същите условия ще се проведе на 23.07. 2014 г. (сряда ) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 14.07.2014 г. (понеделник); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на    16.07.2014 г. (сряда).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68 или РЦ Дупница - УДВГД София, GSM 0886 300 987.