Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. София, в района на ОП Слатина – за складова дейност с въглища

19.05.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.19, ал.2 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 721/22.04.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 1-01/14 от 24.01.2014 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:                             

1. “Открита площ - 200 кв.м.”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, в района на ОП Слатина – за складова дейност с въглища.

Търгът ще се проведе на 25.06.2014 г. (сряда) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 269,00 (двеста шестдесет и девет) лв., без включен ДДС.

- депозит за участие в търга – 269,00 (двеста шестдесет и девет)  лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

2. “Открита площ – 6 кв.м. ”, с местонахождение гр. Радомир, община Радомир, обл.Перник в район на жп гара Радомир, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с кафе, закуски и захарни изделия.

Търгът ще се проведе на 25.06.2014 г. (сряда)  от 11,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 22,00 (двадесет и два) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 22,00 (двадесет и два) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 16.06.2014 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 18.06.2014 г. (сряда). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  18.06.2014 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 17.06.2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Повторен търг ще се проведе на 25.07.2014 г., при същите условия, на горе посочения адрес.

За повторния търг тръжната документация ще се закупува срещу същата сума цитирана по-горе, на същия адрес , всеки работен ден до 16.00 ч.  на  21.07.2014 г.

Депозит  и  заявления за участие в повторния търг ще се приемат  до  16.00 ч. на 23.07.2014 г. на същия адрес.

Повторен търг ще се състои в случай, че кандидатите, подали заявления за участие в търга  не са се явили.  

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637