Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. София, в район на околовръстната жп линия Захарна фабрика – Ста

21.05.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 790/07.05.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 6-03/14 от 05.03.2014 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. “Открита площ № 16 – 20 кв.м. ”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, кв. Красна поляна в район на околовръстната жп линия Захарна фабрика – Стан, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 27.06.2014 г. (петък) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 110,00 (сто и десет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 110,00 (сто и десет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

2. “Открита площ № 17 - 20 кв.м.”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, кв. Красна поляна в район на околовръстната жп линия Захарна фабрика – Стан на, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 27.06.2014 г. (петък) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 110,00 (сто и десет) лв., без включен ДДС.

- депозит за участие в търга – 110,00 (сто и десет)  лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

3. “Открита площ № 18 - 20 кв.м.”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, кв. Красна поляна в район на околовръстната жп линия Захарна фабрика – Стан, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 27.06.2014 г. (петък)  от 11,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 110,00 (сто и десет) лв., без включен ДДС.

- депозит за участие в търга – 110,00 (сто и десет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

4. “Открита площ № 19 - 16 кв.м.”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, кв. Красна поляна в район на околовръстната жп линия Захарна фабрика – Стан, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с алкохол и тютюневи изделия.

Търгът ще се проведе на 27.06.2014 г. (петък)  от 13,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 97,00 (деветдесет и седем) лв. без включен ДДС

- депозит за участие в търга – 97,00 (деветдесет и седем) лв. без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

 

5. “Открита площ № 20 - 74 кв.м.”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, кв. Красна поляна в район на околовръстната жп линия Захарна фабрика – Стан, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – заведение за бързо хранене.

Търгът ще се проведе на 27.06.2014 г. (петък)  от 14,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 410,00 (четиристотин и десет) лв., без включен ДДС.

- депозит за участие в търга – 410,00 (четиристотин и десет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

6. “Открита площ - 10 кв.м.”, с местонахождение гр. Перник,  област Перник, кв. Църква (Даскалово), в район на пп спирка Даскалово, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на кафе, закуски и захарни изделия.

Търгът ще се проведе на 27.06.2014 г. (петък)  от 15,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 36,00 (тридесет и шест) лв. без включен ДДС

- депозит за участие в търга – 36,00 (тридесет и шест) лв. без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 16.06.2014 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 20.06.2014 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  20.06.2014 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 19.06.2014 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Повторен търг ще се проведе на 29.07.2014 г., при същите условия, на горе посочения адрес.

За повторния търг тръжната документация ще се закупува срещу същата сума цитирана по-горе, на същия адрес , всеки работен ден до 16.00 ч.  на  23.07.2014 г.

Депозит  и  заявления за участие в повторния търг ще се приемат  до  16.00 ч. на 25.07.2014 г. на същия адрес.

Повторен търг ще се състои в случай, че кандидатите, подали заявления за участие в търга  не са се явили.  

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637