Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: “Помещение – 17,40 кв.м.”, с местонахождение ІІ-ри етаж в западното крило на приемното здание на жп гара Русе разпределителна, за офис

21.05.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 791/07.05.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 6-03/14 от 05.03.2014 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: “Помещение – 17,40 кв.м.”, с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, жп гара Русе разпределителна, на ІІ-ри етаж в западното крило на приемното здание на жп гара Русе разпределителна, за офис.

Търгът ще се проведе на 27.06.2014 г. (петък) в сградата на УДВГД Горна Оряховица, находяща се в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител № 97,  II – ри етаж на 14-етажна производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица от 10,00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 120,00 (сто и двадесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 120,00 (сто и двадесет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица  или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 16.06.2014 г. (понеделник), в счетоводството УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител № 97, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител № 97 в срок до 16,00 часа на 20.06.2014 г.(петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 20.06.2014 г.(петък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 19.06.2014 г.(четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторен търг при същите условия ще се проведе на 25.07.2014 г. (петък), като тръжна документация се закупува в срок до 16.00 часа на 14.07.2014 г. (понеделник);  заявленията за участие в търга се внасят до 16.00 часа на 18.07.2014 г. (петък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител № 97, в 14-етажна производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица, стая 1208, 0887615356.