Архив обяви

Изграждане на обект „Жп спирка и връзка с Метростанция № 21 от обект „Трасе на І–ви метродиаметър в обхват от бул. „Андрей Ляпчев“ до „Летищен комплекс – София“

21.05.2014 г.

 СЪОБЩЕНИЕ

 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243,
представлявана от инж. Милчо Ламбрев – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, влязла в сила Заповед № РД-15-183/19.09.2013 г. (обнародвана в ДВ, бр. 86/01.10.2013 г.) и в изпълнение на Решение № 2850/29.04.2014 г., по административно дело № 10138 по описа за 2013 г. на Административен съд София – град, ДП НКЖИ, във връзка с изграждане на обект  „Жп спирка и връзка с Метростанция № 21 от обект „Трасе на І – ви метродиаметър в обхват от бул. „Андрей Ляпчев“ до „Летищен комплекс – София“, съгласно одобрен проект на изменение на плана за регулация за местност „НПЗ Искър-Север“ ІІ част, кв. 16,УВЕДОМЯВА собствениците на ПИ с проекто – планоснимачен номер 751, с площ по графични данни от 448 кв.м, съставляващ реална обособена част от ПИ № 492, кв. 16 по плана на гр. София, находящ се в гр. София, район „Искър“, м. „НПЗ Искър – Север“ І - ва част, при граници на имота – жп ареал, ПИ с проекто – планоснимачен № 750 и улична регулация, че обезщетението определено в Решение № 2850/29.04.2014 г. на Административен съд София - град е внесено в „Централна кооперативна банка“ АД, клон „Химимпорт“ .

Началната дата на изплащане на обезщетението е 27.05.2014 г., след представяне документи, удостоверяващи правото на собственост върху отчуждаемите имоти.