Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, с местонахождение: землище на с. Дъбово, общ. Мъглиж, в района на жп гара Радунци

31.05.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 889/16.05. 2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 8-03/14 от 25.03.2014 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

“Открита площ – 50 кв.м.”, с местонахождение: землище на с. Дъбово, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора, попадащ в ПИ 000008 по КВС на землище с. Дъбово, в района на жп гара Радунци, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност  - продажба на хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 07.07.2014 г. (понеделник) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търгове от 09,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 157,00 (сто петдесет и седем) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 157,00 (сто петдесет и седем) лв.;

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 26.06.2014 г. (четвъртък) в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с вкл. ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 30.06.2014 г. (понеделник) в касите или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 30.06.2014 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 30.06.2014 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 30.06.2014 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Когато на търга не се яви нито един кандидат от падалите заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга, нов търг ще се проведе на 04.08.2014 г. (понеделник) при същите тръжни условия, като тръжна документация се закупува в срок до 16,00 часа на 24.07.2014 г. (четвъртък); депозит и заявления за участия в търга се внасят до 16,00 часа на 28.07.2014 г. (понеделник), на горепосочения адрес.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба ''УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП «НК ЖИ»,  тел. 891 38 50  и GSM: 0886 741 037.