Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, с местонахождение гр. Русе, в чакалнята на приемното здание на жп гара Русе пътническа

02.06.2014 г.

                               ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 884/16.05.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 8-03/14 от 25.03.2014 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Помещение – 12,00 кв.м.”, с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, в чакалнята на приемното здание на жп гара Русе пътническа, за търговска дейност с пакетирани хранителни стоки, тютюневи изделия, кафе и алкохол.

Търгът ще се проведе на 09.07.2014 г. (сряда) в сградата на УДВГД Горна Оряховица, находяща се в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител № 97,  II – ри етаж на 14-етажна производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица от 13,30 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 120,00 (сто и двадесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 120,00 (сто и двадесет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица  или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 30.06.2014 г. (понеделник), в счетоводството УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител № 97, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител № 97 в срок до 16,00 часа на 02.07.2014 г. (сряда). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 02.07.2014 г. (сряда).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 01.07.2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител № 97, в 14-етажна производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица, стая 1208, 0887615356.