Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, с местонахождение гр. Русе, в чакалнята на приемното здание на жп гара Русе пътническа, монтиране на автомат за топли напитки

02.06.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. чл. 16 ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 886/16.05.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 8-03/14 от 25.03.2014 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващи:

1. “Площ – 1 кв. м”, с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, в чакалнята на приемното здание на жп гара Русе пътническа, за търговска дейност – монтиране на автомат за топли напитки.

            Търгът ще се проведе от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева;

- тръжна документация за участие в търга се закупува срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева.

2. “Част от рампа с площ – 100 кв.м. (състояща се от 42,00 кв.м., 2,20 кв.м., 24,80 кв.м., 10,10 кв.м., 15,40 кв.м и 5,50 кв.м)”, с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, в района на жп гара Русе товарна, на рампата на северната магазия за складиране на материали и стоки – амбалаж.

Търгът ще се проведе от 10,45 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 130,00 (сто и тридесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 130,00 (сто и тридесет) лева.

- тръжна документация за участие в търга се закупува срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева.

Търговете ще се проведат  на 09.07.2014 г. (сряда) в сградата на УДВГД Горна Оряховица, находяща се в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител № 97,  II – ри етаж на 14-етажна производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица  или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 30.06.2014 г. (понеделник), в счетоводството УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител № 97. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител № 97 в срок до 16,00 часа на 02.07.2014 г. (сряда). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 02.07.2014 г. (сряда).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 01.07.2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторени търгове при същите условия ще се проведат на 08.08.2014 г. (петък), като тръжна документация се закупува в срок до 16.00 часа на 29.06.2014 г. (вторник),  заявленията за участие в търга се внасят до 16.00 часа на 01.08.2014 г. (петък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител № 97, в 14-етажна производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица, стая 1208, 0887615356.