Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –Обособена част от площ под метален навес - 100 кв.м”, намиращ се в района на жп гара Велинград, за автоуслуги, област Пазарджик

02.06.2014 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС, чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 883/16.05.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и  Протокол № 8-03/14 от 25.03.2014 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост. Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”, № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала, както следва:

1. Обособена част от площ под метален навес - 100 кв.м”, намиращ се в района на жп гара Велинград, за автоуслуги, сместонахождение град Велинград, община Велинград, област Пазарджик, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 161,00 (сто шестдесет и един) лв без ДДС.

Депозит за участие: 161,00 (сто шестдесет и един) лв без ДДС

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 09.07.2014 год. /сряда/ от 11:00 ч.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 30.06.2014 год. /понеделник/ в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 02.07.2014год. /сряда/ Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  02.07.2014год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 01.07.2014год. /вторник/ срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

При подадени поне две заявления, отговарящи на тръжните условия и неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 07.08.2014 год. /четвъртък/ в гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, II-ри етаж, зала Селекторна, при същите тръжни условия със следните срокове:

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 28.07.2014 год. /понеделник/.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2 в срок до 16 часа на 31.07.2014 год. /четвъртък/ Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата  на подаване не по-късно от 31.07.2014 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 30.07.2014 год. /сряда/срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729