Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. София, в приемното здание на жп гара Подуяне - пътническа за търговска дейност - поставяне на автомат за топли напитки

02.06.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед                           № 888/16.05.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 8-03/14 от 25.03.2014 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

            1. „Площ – 1 кв.м”, с местонахождение гр. София, Столична община – район Подуяне, в приемното здание на жп гара Подуяне - пътническа за търговска дейност - поставяне на автомат за топли напитки.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 42,00 (четиридесет и два) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 42,00 (четиридесет и два) лв. без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга 09.07.2014 г. (сряда) от 9,00 часа.

            2.. „Площ № 1 – 1.00 кв.м.”, с местонахождение: гр. Своге, обл.София, в чакалнята на ПЗ на жп гара Своге, за търговска дейност - поставяне на кафе – автомат.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет)  лева без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 09.07.2014 г. (сряда)  от 10,30 часа.

            3. „Площ № 2 – 1.00 кв.м.”, с местонахождение: гр.Своге, обл.София, в чакалнята на ПЗ на жп гара Своге, за търговска дейност - поставяне на автомат за закуски и напитки.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет)  лева без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 09.07.2014 г. (сряда) от 11,15 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   30.06.2014 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 02.07.2014 г. (сряда). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 02.07.2014 г. (сряда).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  01.07.2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторни търгове при същите условия ще се проведат на 06.08.2014 г. (сряда) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 28.07.2014 г. (понеделник); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на    30.07.2014 г. (сряда).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68 или РЦ Враца,GSM: 0884 240 179.