Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: „Сграда (жп , с местонахождение в района на жп гара Реброво, за ресторант

02.06.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 887/16.05.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 8-03/14 от 25.03.2014 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

            Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Сграда (жп бюфет) с полезна площ 86.70 кв.м ( РЗП 100 кв.м), с местонахождение: с. Реброво, Община Своге, Област София, в района на жп гара Реброво,за ресторант.

            Търгът ще се проведе на 09.07.2014 г. (сряда) от 9,45 часа в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 417,00 (четиристотин и седемнадесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 417,00 (четиристотин и седемнадесет) лева без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 30.06.2014 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД София, находящо се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на 02.07.2014 г. (сряда). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  02.07.2014 г. (сряда).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 01.07.2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторен търг при същите условия ще се проведе на 06.08.2014 г. (сряда) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 28.07.2014 г. (понеделник); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на    30.07.2014 г. (сряда).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68 или РЦ Враца,GSM: 0884 240 179.