Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.522.6066 с местонахождение гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”

02.06.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ – 15 от 21.05.2014 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

                Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.522.6066, по кадастралната карта и кадастралните регистри, с площ 179 (сто седемдесет и девет) кв. м, с трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, с местонахождение: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”.

Търгът ще се проведе на 09 юли 2014 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП “НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, стая № 401, при:

- начална тръжна цена в размер на 7 600,00 (седем хиляди и шестстотин) лева, без ДДС.

- депозит за участие в търга, в размер на 3 700,00  (три хиляди и седемстотин) лева, вносим, в срок до 02 юли 2014 г. (сряда);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 30 юни 2014 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 500,00 (петстотин) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 02 юли 2014 г. (сряда);

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 02 юли 2014 г. (сряда).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 01 юли 2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

            За контакти, тел. 932 28 75 – Т. Гъркова, 932 30 83 – Л. Иванчева