Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Открита площ - 232 кв.м, от които: площ № 1 - 127 кв.м за автомивка, площ № 2 - 75 кв.м за поставяне на преместваем обект

03.06.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 935/27.05.2014г.на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 9-04/14 от 07.04.2014г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Открита площ - 232 кв.м, от които: площ № 1 - 127 кв.м за автомивка, площ № 2 - 75 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност – кафе-аперитив и площ № 3 - 30 кв.м за поставяне на маси целогодишно”, намиращ се в района на жп гара Асеновград. Търгът ще се проведе на 09.07.2014г. (сряда) в сградата на ЖПС Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, селекторна зала от 10:00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 598,00 /петстотин деветдесет и осем/ лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 598,00 /петстотин деветдесет и осем/ лева без включен ДДС, представляващи 100% от началната тръжна месечна наемна цена;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив или по банкова сметка на ЖПС Пловдив.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 30.06.2014г.(понеделник), в счетоводството /стая 717/ на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 02.07.2014г.(сряда). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 02.07.2014г.(сряда).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа на 01.07.2014г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.