Архив обяви

Изплащане на обезщетения за отчуждения за обект "Изграждане на интермодален терминал в Южен-Централен район на планиране-Пловдив"

04.06.2014 г.

 СЪОБЩЕНИЕ

 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Милчо Ламбрев – Генерален директор

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, влязло в сила Решение на МС 625/18.10.2013 г. (обнародвано в ДВ, бр. 100/19.11.2013 г.) и в изпълнение на Решения №№ 6220/12.05.2014 г. и 7369/02.06.2014 г, по дела №№ 16659 и 16494 по описа за 2013 г. на ВАС, ДП „НКЖИ“, във връзка с изпълнение на обект  „Изграждане на интермодален терминал в Южен – Централен район на планиране в България – Пловдив“ в землището на с. Златитрап, община Родопи, област Пловдив,  УВЕДОМЯВА собствениците на ПИ 31036.22.72 и ПИ 31036.22.62, съответно с площ 9750 кв. м. и 6686 кв. м, че обезщетенията определени в Решения №№ 6220/12.05.2014 г. и 7369/02.06.2014 г. на ВАС, са внесени в търговска банка „Банка ДСК“ ЕАД, банкова сметка:

BG57STSA93000021596890

BIC код STSABGSF

Началната дата на изплащане на обезщетението е 05.06.2014 г., след представяне документи, удостоверяващи правото на собственост върху отчуждаемия имот.