Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение: гр.Монтана, на перона под козирката на приемното здание на жп гара Монтана, за поставяне на преместваем търговски обект

05.06.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 931/27.05.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 9-04/14 от 07.04.2014 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ „Открита площ - 6 кв.м, с местонахождение: гр.Монтана, област Монтана, на перона под козирката на приемното здание на жп гара Монтана,за поставяне на преместваем търговски обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на кафе и закуски.

Търгът ще се проведе на 14.07.2014 г. ( понеделник ) в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 28,00 (двадесет и осем) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 28,00 (двадесет и осем) лева, без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 01.07.2014 г.   (вторник), в счетоводството на УДВГД София, находящо се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на   07.07.2014 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  07.07.2014 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до               04.07.2014 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторен търг при същите условия ще се проведе на 13.08.2014 г. (сряда) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 04.08.2014 г. (понеделник); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на    06.08.2014 г. (сряда).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68 или гр. Враца, жп гара Враца – РЦ Враца, жп тел. 377; GSM 0884 240 179.