Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, намиращ се в района на жп гара Своге, за поставяне на преместваем обект

05.06.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 936/27.05.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 9-04/14 от 07.04.2014 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ „Открита площ – 19,35 кв.м.”, намиращ се в района на жп гара Своге, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

 Търгът ще се проведе на 14.07.2014г. (понеделник) в Административната сграда на Железопътна секция Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 от 11,00 часа, в залата за търгове, ет. 2, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 104,00 (сто и четири) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 104,00 (сто и четири) лева, платим до 16,00 ч на 07.07.2014 г (понеделник);

- стъпка за наддаване, в размер на 10,40 (десет лева и четиридесет стотинки) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов”№ 15 или по банкова сметкана ЖПСВраца,  Банка ОББ, клон Враца, IBAN BG 66UBBS80021002857820, SWIFT  BIC  UBBSBGSF.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 01.07.2014 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул.”В.Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет лева) лв., с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 07.07.2014 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 07.07.2014 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.07.2014 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При подадени поне две заявления за участие в търга (отговарящи на нормативните и тръжни условия) и неявяване на кандидатите, повторен търг ще се проведе при същите тръжни условия на 13.08.2014 г. (сряда), като тръжна документация се закупува в срок до 16,00 часа на 31.07.2014 г.(четвъртък); депозит и заявление за участие в търга се внасят до 16,00 часа на 06.08.2014 г. (сряда), на горепосочения адрес.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Железопътна секция Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 или на тел. 0885/ 634 947.