Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, за поставяне на маси целогодишно, с местонахождение гр. Видин, района на жп гара Видин

05.06.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 937/27.05.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 9-04/ 07.04.2014 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Открита площ – 70 кв.м”, пред търговски обект с площ 156 кв.м., за поставяне на маси целогодишно, с местонахождение гр. Видин, района на жп гара Видин. Откритата площ се отдава под наем без право на изграждане на трайни съоръжения.

 Търгът ще се проведе на 14.07.2014г. (понеделник) в Административната сграда на Железопътна секция Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 от 10,30 часа, в залата за търгове, ет. 2, при:

            - начална тръжна месеча наемна цена в размер на 385,00 (триста осемдесет и пет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 385,00 (триста осемдесет и пет) лева, платим до 16,00 ч на 07.07.2014г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов”№ 15  или по банкова сметкана ЖПСВраца,  Банка ОББ, клон Враца, IBAN BG 66UBBS80021002857820, SWIFT  BIC  UBBSBGSF.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 01.07.2014 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул.”В.Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лв., с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 07.07.2014 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 07.07.2014 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.07.2014 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Железопътна секция Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 или на тел. 0885/ 634 947.