Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот за поставяне на 4 бр. преместваеми обекти - ЖПС Горна Оряховица

06.06.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, и чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 932/27.05.2014 г. и 933/27.05.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 9-04/14 от 07.04.2014 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ - 500 кв.м, от които 47,65 кв.м за поставяне на 4 бр. преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ (с площи съответно: 14,40 кв.м за офис; 15 кв.м за склад за цветни метали; 6,25 кв.м за закрит склад за негодни за употреба батерии /НУБА/ и 12 кв.м за складиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/), 31 кв.м за поставяне на 2 бр. кантари (с площ съответно 30 кв.м и 1 кв.м) и открита площ 421,35 кв.м за търговска дейност, складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали", с местонахождение гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище, ПИ 73626.504.385 по КК на гр. Търговище, на рампа в района на жп гара Търговище.

Търгът ще се проведе на 14.07.2014 г. (понеделник) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търгове от 11,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1526,00 (хиляда петстотин двадесет и шест) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 1526,00 (хиляда петстотин двадесет и шест) лв.;

- цена на тръжната документация – невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС.

2. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост,представляващ: „Открита площ – 7 кв.м”, за поставяне на маси – целогодишно, с местонахождение гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, ПИ 83510.669.153 по КК на гр. Шумен, района на жп гара Шумен, до наета „Открита площ – 44 кв.м за монтиране на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ и маси”.

Търгът ще се проведе на 14.07.2014 г. (понеделник) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търгове от 13,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 32,00 (тридесет и два) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 32,00 (тридесет и два) лв.;

- цена на тръжната документация – невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 02.07.2014 г. (сряда) в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, или в касата на поделението в район Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад, Административна сграда район Шумен. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 07.07.2014 г. (понеделник) в касите или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 07.07.2014 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 07.07.2014 г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.07.2014 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Когато на търга по т.1 не се яви нито един кандидат от падалите заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга, нов търг ще се проведе на 11.08.2014 г. (понеделник) при същите тръжни условия, като тръжна документация се закупува в срок до 16,00 часа на 31.07.2014 г. (четвъртък); депозит и заявления за участия в търга се внасят до 16,00 часа на 04.08.2014 г. (понеделник), на горепосочения адрес.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба ''УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП «НК ЖИ»,  тел. 891 38 50 и GSM: 0886 741 037, и на адрес гр. Шумен, Гаров площад, Диана Ангелова, тел.0888 603 145.