Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти за поставяне на кафе - автомат, с местонахождение гр. Плевен-УДВГД Горна Оряховица

09.06.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 934/27.05.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 9-04/14 от 07.04.2014 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Площ – 1 кв.м”, за поставяне на кафе - автомат, с местонахождение гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Плевен – запад.

Търгът ще се проведе на 16.07.2014 г.(сряда) в административната сградата на УДВГД Горна Оряховица от 10,00 часа, етаж втори, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 33,00 (тридесет и три) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 33,00 (тридесет и три) лева;

2. „Площ – 1 кв.м”, за поставяне на кафе - автомат, с местонахождение гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, в коридора на трети етаж на сграда ГАЦ – пост централен, в района на жп гара Горна Оряховица - разпределителна.

Търгът ще се проведе на 16.07.2014 г.(сряда) в административната сградата на УДВГД Горна Оряховица от 10,45 часа, етаж втори, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лева;

3. „Площ – 1 кв.м”, за поставяне на кафе - автомат, с местонахождение гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, в чакалнята на приемното здание на жп гара Горна Оряховица – пътническа.

Търгът ще се проведе на 16.07.2014 г.(сряда) в административната сградата на УДВГД Горна Оряховица от 11,30 часа, етаж втори, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лева;

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 07.07.2014 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, за всеки обект по отделно.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 09.07.2014 г. (сряда). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 09.07.2014 г. (сряда).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 08.07.2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При подадени поне две заявления, отговарящи на тръжните условия и неявяване на кандидати за участие в търговете,повторни търгове ще се проведат на 11.08.2014 год. (понеделник) в административната сградата на УДВГД Горна Оряховица, при същите тръжни условия със следните срокове: тръжна документация се закупува в срок до 16.00 часа на 04.08.2014 г. (понеделник); депозит и заявления за участия в търговете се внасят до 16.00 часа на 07.08.2014 г. (четвъртък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0884693069.