Архив обяви

Търг с явно наддаване за продажба на неразкомплектовани и недемонтирани бракувани ДМА

11.06.2014 г.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПОДЕЛЕНИЕ “СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”

СЕКЦИЯ „СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ” СОФИЯ

 

На основание Заповед № 975/04.06.2014 г. на Генералния директор на ДП НК ЖИ и Заповед № 98/10.06. 2014 г. на Директора на ПСТ, във връзка с Раздел ІІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

О Б Я В Я В А

 

Търг с явно наддаване за продажба на 162214,00 (± 1%) кг железни, медни и алуминиеви отпадъци, от които: железни отпадъци – 161132,00 (± 1%) кг, медни отпадъци – 131,00 (± 1%) кг и алуминиеви отпадъци – 951,00 (± 1%) кг, съдържащи се в неразкомплектовани и недемонтирани бракувани ДМА.

Търгът ще се проведе на 23.06.2014 г. (понеделник) от 14:00 часа, в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, в заседателната зала на ССТ София, при:

- Началната тръжна цена 63910,00 (шестдесет и три хиляди лева деветстотин и десет ) лева без ДДС;

- Депозит за участие в търга в размер 6391,00 (шест хиляди триста деветдесет и един) лева без ДДС;

- Начин на плащане на депозита в лева по сметка на ДП НК ЖИ Поделение “Сигнализация и Телекомуникации” – ССТ София в ОББ IBAN BG74UBBS80021045080030, BIC UBBSBGSF в срок до 16:00 часа на 19.06.2014 г. (четвъртък).

Тръжната документация за участие в търга се закупува до 16:00 часа на 18.06.2014 г. (сряда) срещу невъзвръщаема сума от 120,00 лв. с включен ДДС в счетоводството на ПСТ - ССТ София, ул. “Белоградчик” № 5, ет. 2, стая № 205.

Оглед на неразкомплектованите и недемонтираните бракувани ДМА, може да се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 19.06.2014 г. (четвъртък) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на неразкомплектованите и недемонтираните бракувани ДМА е описано в Приложение № 1 към тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 20.06.2014 г. (петък) на адрес ССТ София, ул. “Белоградчик” № 5, ет. 2, стая № 201.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 07.07.2014 г. (понеделник) от 14:00 часа в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5 в заседателната зала на ССТ София при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16:00 часа на 02.07.2014 г. (сряда);

          - внасяне на депозит за участие в търга – до 16:00 часа на 03.07.2014 г. (четвъртък). в лева по сметка на ДП НК ЖИ Поделение “Сигнализация и Телекомуникации” – София в ОББ IBAN BG74UBBS80021045080030, BIC UBBSBGSF;

            - Оглед на неразкомплектованите и недемонтираните бракувани ДМА, може да се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 03.07.2014 г. (четвъртък) срещу документ за закупена тръжна документация;

            - приемане на заявления за участие в повторен търг до 16:00 часа на 04.07.2014 г. (петък).

При неявяване на кандидати за участие в повторен търг при същите условия ще се проведе трети търг на 21.07.2014 г. (понеделник) от 14:00 часа в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5 в заседателната зала на ССТ София.

- закупуване на тръжна документация – до 16:00 часа на 16.07.2014 г. (сряда);

            - внасяне на депозит за участие в търга – до 16:00 часа на 17.07.2014 г. (четвъртък) в лева по сметка на ДП НК ЖИ Поделение “Сигнализация и Телекомуникации” – София в ОББ IBAN BG74UBBS80021045080030, BIC UBBSBGSF;

            - Оглед на неразкомплектованите и недемонтираните бракувани ДМА, може да се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:00 ч. до 17.07.2014 г. (четвъртък) срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 18.07.2014 г. (петък).

За контакти: 02 / 932 34 53 и 02/ 932 30 10