Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на бракуван глух товаро-разтоварен коловоз, с дължина 225 м, находящ се в гр. Девня, в района на жп гара Девня

16.06.2014 г.

ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ЖПС ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 

На основание Заповед № 973/04.06.2014 г. на Генералния директор на ДП “НК ЖИ” и Заповед № V-404/12.06.2014 г. на Директора на ЖПС Горна Оряховица, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на бракуван глух товаро-разтоварен коловоз, с дължина 225 м, находящ се в гр. Девня, в района на жп гара Девня.

Търгът ще се проведе на 01.07.2014 г. /вторник/ от 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при:

            1. Начална тръжна цена 17 760,00 (седемнадесет хиляди седемстотин и шестдесет) лева без ДДС. Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

            2. Депозит за участие в търга в размер на 10 на сто от началната тръжна цена в размер на 1 776,00 (хиляда седемстотин седемдесет и шест) лева без ДДС, платим в срок до 14,00 часа на 30.06.2014г. /понеделник/ в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица;

3. Начин на плащане на цената – в лева.

Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 27.06.2014 г. /петък/ срещу невъзвръщаема сума от 50,00 /петдесет/ лева, без включен ДДС в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96;      

Огледа на бракуваната движимата вещ, може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 27.06.2014 г. /петък/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на актива – гр. Девня, в района на жп гара Девня, преминаващ от стр. № 14а през поземлени имоти № 20482.304.397 /жп транспорт/, № 20482.126.758 и № 20482.126.771 /частна собственост/, № 20482.126.770 и № 20482.126.1 /стопанисвани от общината/, № 20482.304.425 и № 20482.304.424 /частна собственост/.

Откриване на тръжната процедура за подаване на заявки за участие в търга 24.06.2014 г.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 ч. на 30.06.2014 г. в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист ще се извърши на 01.07.2014 г. /вторник/ от 10,00 ч. в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе  на 15.06.2014 г. /вторник/ от 10,00 часа при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 11.07.2014 г./петък/;

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14.00 часа на 14.07.2014 г. /понеделник/

            - оглед на актива - всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 11.07.2014 г. /петък/;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 14.07.2014 г. /понеделник/

- отваряне и класиране на офертите в тръжен лист от 10,00 ч. на 15.07.2014 г. /вторник/

 

За допълнителна информация: инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба“УСК”- GSM: 0886 74 10 37