Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ЖПСекция Пловдив

17.06.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 994/06.06.2014г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 10-04/14 от 16.04.2014г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

               

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –  публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПСекция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала, както следва:

1.“Открита площ без настилка – 200 кв.м. ”, намиращ се в района на жп гара Стара Загора в ПИ с идентификатор 68850.522.5226 по КК и КР на гр. Стара Загора, за складиране и търговска дейност с твърди горива – дърва за огрев и въглища, с местонахождение: гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора,район на жп гара Стара Загора. Начална тръжна месечна наемна цена  без ДДС – 240,00(двеста и четиридесет)лева. Депозит 100% от началната цена - 240,00 лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева.  Дата и час на търга 24. 07. 2014 г. (четвъртък) от 11,00 часа.

2.“Открита площ – 240 кв.м.”, част от ПИ с идентификатор 56784.552.21 по КК и КР на гр. Пловдив, намиращ се в района на жп гара Филипово, за складиране на дървен материал, с местонахождение: гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, район на жп гара Филипово. Начална тръжна месечна наемна цена  без ДДС – 410,00 (четиристотин и десет)лева. Депозит 100% от началната цена - 410,00лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00(петдесет) лева.  Дата и час на търга 24. 07. 2014 г. (четвъртък) от 13,00 часа

3.Открита площ – 400кв.м., от които 10 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за офис и 390 кв.м. за изграждане на площадка за изкупуване, складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали”, част от ПИ с идентификатор 56784.552.9 по КК и КР на гр. Пловдив, намиращ се в района на жп гара Филипово, с местонахождение: гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, район на жп гара Филипово. Начална тръжна месечна наемна цена  без ДДС – 1114,00 (хиляда сто и четиринадесет) лева без включен ДДС, от които 1075,00(хиляда седемдесет и пет) лева без включен ДДС за площадката за изкупуване, складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали и 39,00 ( тридесет и девет) лева без включен ДДС за площта за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за офис. Депозит 100% от началната цена – 1114,00 лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 100,00 (сто) лева.  Дата и час на търга 24. 07. 2014 г. (четвъртък) от 14,00 часа.

Откритата площ по т.3 се отдава под наем без право на изграждане на трайни съоръжения – каломаслоуловител, масивна ограда и др.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 14.07.2014г.(понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице. При повторен търг до 16,00 часа на 15.08.2014г.(петък)

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 17.07.2014г.(четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 17.07.2014г.(четвъртък). При повторен търг до 16,00 часа на 19.08.2014г. (вторник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 16.07.2014г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация. При повторен търг до 16,00 часа на 18.08.2014г. (понеделник)

При неявяване на кандидатите подали заявления за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 26.08.2014г.(вторник) в сградата  на ЖПСекция Пловдив, гр.Пловдив, бул.„Македония” № 2 при същите тръжни условия

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.