Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 10 000 куб.м. негодна, замърсена, взривена земна маса, отпаднала при производство на трошен камък за жп линии, намиращи се на територията на кариера Карлуково, заведени в баланса ЖПС Враца

20.06.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 20, ал.1, т.1 от ЗЖТ, чл. 61 и  чл. 64 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, Раздел ІІ от „Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост”, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.), Заповед № 1063/ 18.06.2014 г. на Генералния директор на ДП “НК ЖИ”

 О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 10 000 (десет хиляди) куб.м. негодна, замърсена, взривена земна маса, отпаднала при производство на трошен камък за жп линии, намиращи се на територията на кариера Карлуково, общ. Луковит, обл. Ловеч, заведени в баланса Железопътна секция Враца.

Откриване на тръжната процедура на 27.06.2014 г. (петък) от 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов”№ 15 при:

          1. Начална тръжна цена 14 500,00 (четиринадесет хиляди и петстотин) лв. без ДДС за цялото количество негодна, замърсена, взривена земна маса. ДДС се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.

            2. Депозит за участие в търга в размер на 1 450,00 (хиляда четиристотин и петдесет) лв., представляващ 10 на сто от началната тръжна цена, платим в срок до 16,00 часа на 03.07.2014 г. (четвъртък).

3. Начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП “НК ЖИ” - ЖП Секция Враца, банка ОББ АД – клон Враца IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 03.07.2014 г. (четвъртък) в звено „УСК” на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Враца.

Разходите по натоварването, отчитането и транспортирането на негодната, замърсена, взривена земна маса от кариерата са за сметка на купувача.

            Оглед на актива може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 03.07.2014 г. (четвъртък) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на 10 000 (десет хиляди) куб.м. замърсена, взривена земна маса на територията на кариера Карлуково, общ. Луковит, обл. Ловеч.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 03.07.2014 г. (четвъртък) в Деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15.

Класиране на офертите от 09,30 часа на 04.07.2014 г. (петък) в ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, залата за търгове – 2- ри етаж.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие  на  11.07.2014 г. (петък) в ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, при същите тръжни условия и със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 17.07.2014 г. (четвъртък);

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 17.07.2014 г. (четвъртък)  срещу документ за закупена тръжна документация.

- краен срок за внасяне на депозита за участие до 16.00 часа на 17.07.2014 г. (четвъртък);

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 17.07.2014 г. (четвъртък);

Класиране на офертите – 18.07.2014 г. (петък) от 09.30 часа в сградата на ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15.

 

За контакти тел.: 0885/634 947 – Ива Иванова – Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца