Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 5 000 куб.м. негодна фракция с размери 0-25 мм, намиращи се на територията на кариера Карлуково, заведени в баланса ЖПС Враца

20.06.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 20, ал.1, т.1 от ЗЖТ, чл. 61 и  чл. 64 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, Раздел ІІ от „Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост”, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.), Заповед № 1062/18.06.2014 г. на Генералния директор на ДП “НК ЖИ”

 О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 5 000 (пет хиляди) куб.м. негодна фракция с размери 0-25 мм, намиращи се на територията на кариера Карлуково, общ. Луковит, обл. Ловеч, заведени в баланса Железопътна секция Враца.

Откриване на тръжната процедура на 27.06.2014 г. (петък) от 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов”№ 15 при:

          1. Начална тръжна цена 19 500,00 (деветнадесет хиляди и петстотин) лв. без ДДС за цялото количество негодна фракция. ДДС се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.

            2. Депозит за участие в търга в размер на 1 950,00 (хиляда деветстотин и петдесет) лв., представляващ 10 на сто от началната тръжна цена, платим в срок до 16,00 часа на 03.07.2014 г. (четвъртък).

3. Начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП “НК ЖИ” - ЖП Секция Враца, банка ОББ АД – клон Враца IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 03.07.2014 г. (четвъртък) в звено „УСК” на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Враца.

Разходите по натоварването, отчитането и транспортирането на негодната фракция от кариерата са за сметка на купувача.

            Оглед на 5 000 (пет хиляди)  куб.м. негодна фракция с размери 0-25 мм може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 03.07.2014 г. (четвъртък) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на 5 000 (пет хиляди) куб.м. негодна фракция  с размери 0-25 мме на територията на кариера Карлуково, общ. Луковит, обл. Ловеч.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 03.07.2014 г. (четвъртък) в Деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15.

Класиране на офертите от 09,00 часа на 04.07.2014 г. (петък) в ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, залата за търгове – 2- ри етаж.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие  на  11.07.2014 г. (петък) в ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, при същите тръжни условия и със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 17.07.2014 г. (четвъртък);

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 17.07.2014 г. (четвъртък)  срещу документ за закупена тръжна документация.

- краен срок за внасяне на депозита за участие до 16.00 часа на 17.07.2014 г. (четвъртък);

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 17.07.2014 г. (четвъртък);

Класиране на офертите – 18.07.2014 г. (петък) от 09.00 часа в сградата на ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15.

 

За контакти тел.: 0885/634 947 – Ива Иванова – Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца