Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение: в района на жп гара Русе запад – западна промишлена зона на гр. Русе, за поставяне на преместваем обект

23.06.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 998/06.06.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 10-04/14 от 16.04.2014 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 19 кв.м.”, с местонахождение: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, попадащ в ПИ 63427.2.924 по КК и КР на гр. Русе, в района на жп гара Русе запад (Речна гара Русе) – западна промишлена зона на гр. Русе, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност - продажба на хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 30.07.2014 г. (сряда) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търгове от 09,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 79,00 (седемдесет и девет) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 79,00 (седемдесет и девет) лв.;

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 21.07.2014 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96 или в касата на поделението в район Русе на адрес: гр. Русе, пл. “Александър Стамболийски”, № 1, ет.2, срещу невъзвръщаема сума от 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 23.07.2014 г. (сряда) в касите или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 23.07.2014 г. (сряда). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 23.07.2014 г. (сряда).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 22.07.2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Когато на търга не се яви нито един кандидат от падалите заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга, нов търг ще се проведе на 27.08.2014 г. (сряда) при същите тръжни условия, като тръжна документация се закупува в срок до 16,00 часа на 18.08.2014 г. (понеделник); депозит и заявления за участия в търга се внасят до 16,00 часа на 20.08.2014 г. (сряда), на горепосочения адрес.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба ''УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП «НК ЖИ»,  тел. 891 38 50  и GSM: 0886 741 037.