Архив обяви

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойно парично обезщетение

03.07.2014 г.

 СЪОБЩЕНИЕ

 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Милчо Ламбрев – Генерален директор

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП „НКЖИ“, за изпълнение на обект „Изграждане на интермодален терминал в Южен – Централен район на планиране в България – Пловдив“ в землището на с. Златитрап, община Родопи, област Пловдив, УВЕДОМЯВА собствениците на ПИ 31036.22.74, ПИ 31036.22.209, ПИ 31036.22.81, ПИ 31036.22.211, ПИ 31036.22.227 и ПИ 31036.22.228, съответно с площ 2,301 дка, 4,800 дка, 2,300 дка, 4,799 дка, 4,566 дка и 4,568 дка, че обезщетенията определени в Решение на Министерски съвет на Република България 625/18.10.2013 г. (обнародвано в ДВ, бр. 100/19.11.2013 г.), както и Решение № 7863/10.06.2014 г. по дело № 16658 и Решение № 8796/25.06.2014 г. по дело № 16493 по описа за 2013 г. на Върховен Административен Съд, са внесени в търговска банка „Банка ДСК“ ЕАД, банкова сметка:

BG57STSA93000021596890

BIC код STSABGSF

Началната дата за изплащане на обезщетенията е 04.07.2014 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.