Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 32 броя бракувани неразкомплектовани акумулаторни батерии

30.07.2014 г.

ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 ПОДЕЛЕНИЕ „СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”

 

 

На основание Заповед № 1218/10.07.2014 г. на Генералния директор на ДП НК ЖИ и Заповед № 123/24.07.2014 г. на Директора на ПСТ, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

 

О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за продажба на 32 броя бракувани неразкомплектовани акумулаторни батерии, в които се съдържат 5,831 ±1% тона отпадъци от метали, находящи се в Поделение “Сигнализация и телекомуникации”, Секция “Сигнализация и телекомуникации” София.

            Откриване на тръжната процедура на 30.07.2014 г. (сряда) от 11:00 часа, в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, в залата на ПСТ - ССТ София при:

- Начална тръжна цена 5690,00 (пет хиляди шестстотин и деветдесет) лева, без ДДС.

- Депозит за участие в търга в размер на 569,00(петстотин шестдесет и девет) лева без ДДС.

- Начин на плащане на депозита в лева в касата на ССТ София, ул. ”Белоградчик” № 5, ет. 2 до 16:00 часа на 08.08.2014 г. (петък).

Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 07.08.2014 г. (четвъртък) срещу невъзвръщаема сума от 60,00 лв. с включен ДДС в счетоводството на ССТ София, ул. “Белоградчик” № 5, ет. 2, стая № 205.

          Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 07.08.2014 г. (четвъртък) срещу документ за закупена тръжна документация.

            При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ССТ София.

            Местоположението на 32 броя бракувани неразкомплектовани акумулаторни батерии е описано в Приложение № 1 в тръжната документация.

            Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до16:00 ч. на 08.08.2014 г. (петък) в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, ет.2, стая № 201.

Класиране на офертите на 11.08.2014 г. (понеделник) в 11:00 часа в залата на ССТ София.

            При неявяване на кандидати за участие, повторен търг ще се проведе при същите условия: откриване на тръжната процедура на 18.08.2014 г. (понеделник) от 11.00 часа в ул. “Белоградчик” № 5, в залата на ССТ София със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16:00 часа на 21.08.2014 г. (четвъртък);

            - внасяне на депозит за участие в търга – до 16:00 часа на 22.08.2014 г. (петък);

            - оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 16:00 часа до 21.08.2014 г. (четвъртък) срещу документ за закупена тръжна документация;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 22.08.2014 г. (петък), стая № 201.

- класиране на офертите на 25.08.2014 г. (понеделник) в 11:00 часа.

 

За контакти: 02 / 932 3453; 02/932 3010