Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост

30.07.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1297/21.07.2014г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 13-05/14 от 14.05.2014г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –  публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПСекция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала, както следва:

1. “Открита площ – 160 кв.м., от които 80 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект по чл.56 от ЗУТ за склад и 80 кв.м. открита площ за складиране на промишлени стоки”, намиращ се в гр.Пловдив, в района на жп гара Филипово. Начална тръжна месечна наемна цена  без ДДС – 435,00 лв. (четиристотин тридесет и пет лева). Депозит 100% от началната цена - 435,00лева (четиристотин тридесет и пет лева). Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 /петдесет лева/.  Дата и час на търга – 05.09.2014 г. (петък), 10,00 часа

2.“Открита площ – 430 кв.м., от които 30 кв.м. за поставяне на автокантар и 400 кв.м. за изграждане на площадка за изкупуване, складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали /ОЦЧМ/”, намиращ се в гр.Пловдив, в района на жп гара Филипово.Начална тръжна месечна наемна цена  без ДДС – 1187,00 лв. (хиляда сто осемдесет и седем лева). Депозит 100% от началната цена - 1187,00 лв. (хиляда сто осемдесет и седем лева). Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 100,00/сто лева/.  Дата и час на търга – 05.09.2014 г. (петък), 11,00 часа

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 25.08.2014г.(понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице. При повторен търг до 16,00 часа на 26.09.2014г.(петък)

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 01.09.2014г.(понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 01.09.2014г.(понеделник). При повторен търг до 16,00 часа на 01.10.2014г. (сряда).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 28.08.2014г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация. При повторен търг до 16,00 часа на 29.09.2014г. (понеделник)

При неявяване на кандидатите подали заявления за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 07.10.2014г.(вторник) в сградата  на ЖПСекция Пловдив, гр.Пловдив, бул.„Македония” № 2 при същите тръжни условия

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.