Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост жп гара Своге

31.07.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1303/21.07.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 14-05/14 от 23.05.2014 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”

О Б Я В Я В А

            Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:

1. „Открита площ – 13 кв.м.”, намиращ се в района на жп гара Своге, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 08.09.2014г. (понеделник) от 9,30 ч. при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 70,00 (седемдесет) лв, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 70,00 (седемдесет) лв;

- цена на един комплект тръжна документация – 25,00 (двадесет и пет) лв, с включен ДДС.

2. „Открита площ – 28 кв.м.”, намиращ се в района на жп гара Своге, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на промишлени стоки.

 Търгът ще се проведе на 08.09.2014г. (понеделник) от 10,00 ч. при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 150,00 (сто и петдесет) лв, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лв;

- цена на един комплект тръжна документация – 50,00 (петдесет) лв, с включен ДДС.

Търговете ще се проведат в Административната сграда на Железопътна секция Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в залата за търгове, ет. 2.

Тръжни документации за участие в търговете се заплащат за всеки обект поотделно в касата на ЖПС Враца в срок до 16.00 часа на 26.08.14 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. ”В. Кънчов” № 15, срещу съответната сума. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит се внася в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на предприятието - банка ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF до 16,00 часа на 01.09.14 г. (понеделник).

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „В. Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 01.09.14 г. (понеделник).

Заявления подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 01.09.14 г. (понеделник).

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 29.08.14 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При подадени поне две заявления за участие в конкретен търг /отговарящи на нормативните и тръжни условия/ и неявяване на кандидатите, повторен търг ще се проведе при същите тръжни условия на 08.10.14 г. (сряда), като тръжна документация се закупува в срок до 16,00 часа на 25.09.14 г.(четвъртък); депозит се внася до 16,00 часа на 01.10.14 г. (сряда), а заявление за участие в търга се подава до 16,00 часа на 01.10.14 г. (сряда), на горепосочения адрес.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. ”В. Кънчов” № 15 и на телефон 0888 696 213.