Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти гр.София, район Подуяне

04.08.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед  № 1277/17.07.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 14-05/14 от 23.05.2014 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:

1. „Помещение – 317,00 кв.м. (склад № 6)”, с местонахождение гр.София, Община Столична, район Подуяне, в магазията на жп гара София - товарна, за склад.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1750,00 (хиляда седемстотин и петдесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 1750,00 (хиляда седемстотин и петдесет) лева, без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 100,00 (сто)  лева с  ДДС.

            - дата и час на търга 10.09.2014 г. ( сряда ) от 9,00 часа.

2. „Помещение – 202,00 кв.м.”, с местонахождение гр. София, Община Столична, район Подуяне,  жп гара София – товарна, в склад 1, за склад.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1115,00 (хиляда сто и петнадесет)  лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 1115,00 (хиляда сто и петнадесет)  лева без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 100,00 (сто)  лева с  ДДС.

            - дата и час на търга 10.09.2014 г. ( сряда ) от 10,00 часа.

3. „Помещение – 335,00 кв.м. (склад № 10)”, с местонахождение гр.София, Община Столична, район Подуяне, в магазията на жп гара София - товарна, за склад.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1850,00 (хиляда осемстотин и петдесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 1850,00 (хиляда осемстотин и петдесет) лева без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 100,00 (сто)  лева с  ДДС.

            - дата и час на търга 10.09.2014 г. ( сряда ) от 11,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   01.09.2014 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 04.09.2014 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 04.09.2014 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  02.09.2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0889 700 399.