Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот гр. Костенец, община Костенец

04.08.2014 г.

  ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед №  1272/17.07.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 14-05/14 от 23.05.2014 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

            Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Площ - 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Костенец, община Костенец, област Софийска, под козирката на приемното здание на жп гара Костенец за поставяне на машина за сладолед, сезонно (01.04  - 31.10).         

            Търгът ще се проведе на 10.09.2014 г. (сряда) в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, от 13,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 39,00 (тридесет и девет)  лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 39,00 (тридесет и девет) лева, без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 01.09.2014 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД София, находящо се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лв с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на 04.09.2014 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 04.09.2014 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 02.09.2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторен търг при същите условия ще се проведе на 01.10.2014 г. (сряда) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 23.09.2014 г. (вторник); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на 25.09.2014 г. (четвъртък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел. 932-20-68, GSM 0889 700 399.