Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица

05.08.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, и чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 1300/21.07.2014 г. и 1304/21.07.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 14-05/14 от 23.05.2014 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

І. Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. “Открита площ – 44 кв.м.”, с местонахождение: с. Царева Ливада, общ. Дряново, обл. Габрово, в ПИ 12677.520.1 по КК и КР на с. Царева Ливада, в района на жп гара Царева Ливада, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – бърза закуска.

Търгът ще се проведе на 11.09.2014 г. (четвъртък) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търгове от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 145,00 (сто четиридесет и пет) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 145,00 (сто четиридесет и пет) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

2. “Открита площ – 43 кв.м.”, с местонахождение: гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, в ПИ 16359.501.20 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, в района на жп гара Горна Оряховица, за поставяне на два преместваеми обекта по чл. 56 от ЗУТ (павилион 17 кв.м и навес – 26 кв.м), за търговска дейност – продажба на хранителни стоки и разполагане на маси - целогодишно.

Търгът ще се проведе на 11.09.2014 г. (четвъртък) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търгове от 13,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 154,00 (сто петдесет и четири) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 154,00 (сто петдесет и четири) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

ІІ. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост,представляващ:

3. “Открита площ – 30 кв.м.”, с местонахождение: гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, в ПИ 16359.501.20 по КК гр. Горна Оряховица, в район на жп гара Горна Оряховица (до търговски обект – павилион с площ – 22 кв.м), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ (навес) за маси – целогодишно, за търговска дейност с алкохол, цигари, козметика и др.

Търгът ще се проведе на 11.09.2014 г. (четвъртък) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търгове от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 120,00 (сто и двадесет) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 120,00 (сто и двадесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 01.09.2014 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 04.09.2014 г. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 05.09.2014 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 05.09.2014 г. (петък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 03.09.2014 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Когато на търговете по т.I – т.1 и т.2, не се яви нито един кандидат от падалите заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търговете, нови търгове ще се проведат на 09.10.2014 г. (четвъртък) при същите тръжни условия, като тръжна документация се закупува в срок до 16,00 часа на 29.09.2014 г. (понеделник); внасяне на депозит – до 16,00 часа на 02.10.2014г. и подаване на заявления за участия в търга - до 16,00 часа на 03.10.2014 г. (петък), на горепосочения адрес.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба ''УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП «НК ЖИ»,  тел. 891 38 50 и GSM: 0886 741 037.