Архив обяви

Разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участници

05.08.2014 г.

На 08.08.2014 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на стрелкови обръщателни апарати с външно заключване и гарнитури за тях”,  ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници.