Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот гр. София, община Столична

06.08.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1273/17.07.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 14-05/14 от 23.05.2014 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

 

            Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:                             

1. “Открита площ - 350 кв.м.”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, в района на жп гара Подуяне пътническа – за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – за търговска дейност и автоуслуги.

Търгът ще се проведе на 12.09.2014 г. (петък) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 1373,00 (хиляда триста седемдесет и три) лв., без включен ДДС.

- депозит за участие в търга – 1373,00 (хиляда триста седемдесет и три) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

Търгът ще се проведе съгласно горепосочената дата и час в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 01.09.2014 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 08.09.2014 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  09.09.2014 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.09.2014 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Повторен търг ще се проведе на 10.10.2014 г., при същите условия, на горе посочения адрес.

За повторния търг тръжната документация ще се закупува срещу същата сума цитирана по-горе, на същия адрес , всеки работен ден до 16.00 ч.  на  06.10.2014 г.

Депозит  и  заявления за участие в повторния търг ще се приемат  до  16.00 ч. на 08.10.2014 г. на същия адрес.

Повторен търг ще се състои в случай, че кандидатите, подали заявления за участие в търга  не са се явили.  

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637