Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот обл. Благоевград, общ. Петрич

08.08.2014 г.

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 17 от 28.07.2014 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 40539.95.7 по кадастралната карта на гр. Благоевград, с площ 808 (осемстотин и осем) кв. м, начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, находящ се в обл. Благоевград, общ. Петрич, село Кулата.

Търгът ще се проведе на 15 септември 2014 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

              - начална тръжна цена в размер на 24 062,00 (двадесет и четири хиляди и шестдесет и два) лева, без ДДС.

- депозит за участие в търга, в размер на 12 000,00 (дванадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 08 септември 2014 г. (понеделник) - начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 03 септември 2014 г. (сряда), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 08 септември 2014 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 08 септември 2014 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 08 септември 2014 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 932 28 75 – Т. Гъркова, 932 30 83 – Л. Иванчева