Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 18,785 тона отпадъци

08.08.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ЖПС ПЛОВДИВ

 

На основание Заповед  №  1391/ 31.07.2014г.  на Генералния директор на ДП ”НКЖИ” и Заповед № 239/ 06.08.2014г. на Директора на ЖПС Пловдив, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7 / 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 18,785 тона отпадъци от черни метали, представляващи струни, по които има бетонови късове, находящи се в двора на бившия цветарник в жп участък Стара Загора.

 Откриване на тръжната процедура – 15.08.2014 г. от 10,00 часа./ при:

            1. Начална тръжна цена 4037,00 (четири хиляди тридесет и седем) лева  без ДДС.

            2. Депозит за участие в търга в размер на 403,70 (четиристотин и три лева и седемдесет стотинки)  лева. Краен срок за внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 21.08.2014 г./четвъртък/.

3. Начин на плащане на цената – в лева по банкова сметка на ДП”НКЖИ” –ЖП Секция Пловдив.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 20.08.2014 г. /сряда/ в счетоводството на ЖПС Пловдив, стая 717, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.

            Оглед на актива може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 20.08.2014 г./сряда/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 21.08.2014г. /четвъртък/ в деловодството на  ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.

Класиране на офертите ще се извърши на 22.08.2014 г./петък/ от 10,00 часа в  ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе при същите тръжни условия със следните срокове:

- откриване на тръжната процедура - 29.08.2014 г. /петък/ от 10,00 часа

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 03.09.2014 г. /сряда/

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 04.09.2014 г. /четвъртък/

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 03.09.2014г. /сряда/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на  04.09.2014г./четвъртък/

Класиране на офертите – 05.09.2014г. /петък/ от 10,00 часа

 

За контакти тел.: 032 626 535