Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем гр. София, община Столична

11.08.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1276/17.07.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 14-05/14 от 23.05.2014 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. “Открита площ3 кв.м.”, с местонахождение гр. София, община Столична, бул.”Кн.Мария Луиза” № 114, вх.Б, ет.1, ап.2за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – външна метална стълба.

Търгът ще се проведе на 17.09.2014г. (сряда) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 6,00 (шест) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 6,00 (шест) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

2. “Открита площ 73,40 кв.м”, с местонахождение гр. Кюстендил, обл.Кюстендил, района на жп гара Кюстендил,за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност – бърза закуска.

Търгът ще се проведе на 17.09.2014 г. (сряда) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 266,00 (двеста шестдесет и шест) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 266,00 (двеста шестдесет и шест) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

3. “Открита площ 135 кв.м на рампата и помещение в магазия – 13 кв.м.”, с местонахождение гр. Благоевград, обл.Благоевград, района на жп гара Благоевград,за складова и търговска дейност със строителни материали и офис.

Търгът ще се проведе на 17.09.2014 г. (сряда) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 314,00 (триста и четиринадесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 314,00 (триста и четиринадесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 08.09.2014 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 11.09.2014 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  11.09.2014 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 09.09.2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637